Fænomenet straf i de tidlige kulturelle paradigmer

Begrebet straf

Straf er en reaktion på en uønsket handling.

Du gør noget, som jeg ikke bryder mig om. Du har måske opført dig destruktivt – eller bare dumt – i mine øjne. Ved at straffe dig viser jeg, at du ikke skal opføre dig sådan igen.

Straffen kan være en hurtig reaktion i form af en ørefigen eller et kæbestød, hvis man kun har sin egen fysik til rådighed. Det kan også være en reprimande, som gør den anden ked af det, eller får vedkommende til at skamme sig.

Med redskaber til rådighed bliver straffemulighederne mere sofistikerede, og magtforholdet bliver nemmere at håndhæve, med mindre parterne er jævnbyrdige. I så fald kan en duel afgøre styrkeforholdet.

Hvis magtforholdet er givet på forhånd, kan magten vedligeholdes ved at straffe med særlige redskaber. Pisk er udviklet til formålet. Det samme er stokke. Og er der behov for at vise andre, at man har magt, kan synderne eller forbryderne sættes i halsjern eller gabestok, så andre kan spytte på dem eller håne dem. Magt kan også udvikle sig til tortur, der udføres efter detaljerede instrukser. Den ultimative magt er at kunne straffe ved at tage livet af et andet menneske. Hvis forløbet oven i købet kan beskrives i en lov, er kontrollen på samme tid ydmygende og legal.

Den materialiserede straf er at kunne lukke et barn ind på sit værelse, indtil det makker ret, eller at sætte en person på over 18 år i fængsel. Der forudsættes for den voksne, at han er dømt ved en retsinstans, og at forbrydelsen, som han straffes for, er beskrevet i en lov. Intentionen er at lade straffen være retfærdig, eller i hvert fald renset for tilfældige afgørelser. Med straffen fortæller vi den skyldige, at vi ikke vil acceptere hans handlinger, men vi fortæller også omverdenen, at vi ikke tolererer den type handlinger.

Hvad det helt præcis er, vi straffer for, har normalt en historisk og kulturel begrundelse. Vi sender et signal ved at straffe, som er med til at stadfæste, hvad der er normalt, og hvad der er unormalt. Begreberne rigtigt og forkert forbindes normalt med, hvad der er legalt, og hvad der er strafbart.

Der er visse former for adfærd, som meget langt tilbage i historien har været opfattet som forkert og strafbart, f.eks. at slå et andet menneske ihjel. Under visse omstændigheder kan det dog være legalt. Så længe det er legalt, er det altså ikke strafbart. Det gælder f.eks., når vi med loven i hånd straffer et andet menneske ved at henrette ham.

I de lande, hvor dødsstraffen er afskaffet, idømmes der ved domstolene enten bødestraf eller frihedsstraf. Frihedsstraf vil sige at tvinge en anden person til at opholde sig i nogle dertil indrettede bygninger i en bestemt tid, som afgøres ved lov. Der er ingen fysisk vold forbundet med straffen, som alene er et ufrit ophold i nævnte bygningskompleks.

Straffen kan således antage mange forskellige former. Det er den straf, som er knyttet til juraen og den nationale lovgivning, som i det følgende vil være temaet. Men det er hensigtsmæssigt også at være opmærksom på de fænomener, som er nævnt ovenfor, fordi straffemetoderne udspringer heraf, og fordi fænomenet straf også i dag er under udvikling.

Det tidligste paradigme

Historisk er der - med udgangspunkt i den kulturelle udvikling, som er beskrevet i det foregående - basis for at fortælle om 4 forskellige paradigmer, som hver især har sine grundlæggende antagelser om straf. Det ældste skal findes i tiden, før teknologien, der førte til jordens opdyrkning, for alvor slog igennem. Vi ved ikke meget om dengang, kun at mennesker strejfede i forhold til jagtbyttet og vilde frugter i naturen. Nogle har haft boplads tæt ved vandet og har ernæret sig ved fiskeri. Hvis der har været en organisation i gruppen, har den været forholdsvis løs. Omfanget af organiseret samarbejde har været begrænset. Der er naturligvis tale om generaliseringer, hvor der har været undtagelser, f.eks. blandt fiskere. Og der har også været store geografiske forskelle. Man har kunnet tænde ild og bruge redskaber, men uden derfor at være særligt specialiserede.

Skal man udtrykke sig om fænomenet straf, er mit gæt, at der har været tale om kontant afregning. Stillet over for en fjende har dilemmaet været: vind eller forsvind. I et eskimoisk sagn fortælles det, at sejrherren straks efter at have dræbt en anden trak hans testikler ud af kroppen og fortærede dem. Lignende fortællinger kendes fra kampe mod bjørne, hvor jægeren efter at have nedlagt dyret rev hjertet ud og spiste det for at få bjørnens kraft. Mennesket er på dette kulturelle stade i meget direkte kontakt med naturen.

Hvad det gælder om i primitiv kultur, er dels, at den forurettede får afløb for sin hævntørst, og dels, at samfundet opretholder fred og ro, hvorfor det om fornødent fastsætter visse regler for hævnens udførelse; men om retfærdigheden dermed sker fyldest i vor mening, er der ingen, som tager hensyn til … Den, der har tilføjet mig skade, skal undgælde derfor! [KultV bd II 330]

Hævn og hurtig afregning har kendetegnet perioden, hvad angår straffemetoder. I vore dage kalder vi det selvtægt.

Øje for øje og tand for tand

På agerbrugets tidlige stadier tages beslutninger lokalt, i gruppen eller stammen. Det er ikke et overordnet regelsæt, som regulerer gruppens handlinger, ud over hvad den selv bliver enig om. Gruppenormer baserer sig på, i hvor høj grad den eksterne tilpasning er lykkedes, f.eks. om man forventer at kunne blive boende og dyrke afgrøder i længere tid. Den interne integration afhænger ikke mindst af gruppestørrelsen. Jo flere individer, jo større krav om et hierarki og et regelsæt.

Med faste grupper omkring agerbruget vokser behovet for organisering af arbejdet og det sociale liv. Der opstilles regler for korrekt adfærd og dermed også for forkert adfærd. Reglerne formuleres lokalt og er ofte knyttet til en metafysisk opfattelse af tilværelsen. Hungersnød og sygdomsepidemier er Guds eller gudernes straf og kan kun undgås ved ofringer.

I den jødiske kulturkreds opstår de 10 bud, der fortæller, hvad man skal, og hvad man ikke må. Disse grundlæggende antagelser griber direkte ind i hele samfundslivet og retsopfattelsen. Det er typisk ypperstepræsterne, som tolker lovene ud i det praktiske liv, således også hvilke straffe der skal tages i anvendelse ved overtrædelse af loven.

Fra babylonisk kultur findes en tilsvarende praksis, hvor reglerne er nedfældet i Hammurabis Lov (o. 1750 f.Kr.). Konsekvenserne er utvetydigt udformede, f.eks.

§ 195

Sett at en sønn har slått sin far, da skal man hugge av hans hender.

§ 196

Sett at en fribåren mand har slått ut øyet på en fribåren manns sønn, da skal man slå ut hans eget øye.

§ 197

Sett at han har brukket en fribåren manns ben, da skal man brekke hans eget ben.

§ 199

Sett at han har slått øyet på en fribåran manns slave eller har brukket et ben på en fribårens slave, da skal han betale halvparten af hans kjøbepris [EurR 8].

De sociale forskelle udmåles meget kontant i straffemåden. Værdien af en fribåren mands øje eller ben er væsentlig højere end værdien af slavens tilsvarende. Straffen påføres fysisk på en måde, der efterlader forbryderen amputeret og svækket, uden mulighed for at reetablere den manglende legemsdel.

Muligheden for udstødelse og fredløshed var en anden form for straf, hvor den udstødte skulle forlade gruppen, enten for en periode eller for bestandig. Det var forbundet med dødsstraf at hjælpe en fredløs.

Ved tvister mellem to ligesindede findes afgørelsen ved tvekamp:

Duellen ligesom Fejden træder i Stedet for Rettergangen og ikke blot for det enkelte Afsnit af den, som har til Formaal at godtgjøre Sandheden af bestridte Kendsgerninger … Duellen indtraeder jo paa det samme Stadium i Processen som de andre Bevismidler og traeder i Stedet for dem [Norm IV 225]

Her er det den stærkeste, som vinder, og som også får retten på sin side, uden hensyn til, hvad der er sandhed. Æresbegrebet vejer tungere end retfærdigheden ved afgørelse af stridigheder. Enten dræbes taberen under kampen, eller resultatet bevirker, at taberen og dennes slægt efter kampen mister status i forhold til vinderen.

Begreber som nåde og tilgivelse eksisterer ikke som muligheder i den tids retsopfattelse. Straffen er at tabe og som eventuelt overlevende at blive placeret i et underordnet forhold til vinderen af duellen. Eller straffen er fysisk, uden mulighed for reetablering af den tabte legemsdel.

Straf som religiøs og enevældig magtanvendelse

De store verdensreligioner introducerede sig selv gennem korstog, religionskrige, kirkebyggerier og inkvisitioner. Det er paradoksalt, når man betænker deres idegrundlag, f.eks. kristendommens næstekærlighed som det centrale bud. Det er også paradoksalt, fordi den tidligste udbredelse skete ved hjælp af lidenskabelige tilhængere, der var villige til at ofre sig selv i sagens tjeneste, når de f.eks. nægtede at tilbede kejseren i stedet for Gud.

Med den organiserede kirke opstod forestillingen om Djævelen som modstykket til Gud, men også et skræmmebillede i modsætning til den sande kristendom. Disse grundbegreber blev materialiseret ved et omfattende kirkebyggeri og en forfølgelse af personer, der var anderledestænkende. Omvendelse var nøgleordet, med mindre man ville brændes på bålet, og det var et konkret alternativ, som var til at føle på. Der var ikke meget frivillighed i beslutningen.

Byggeri og organisation hænger uløseligt sammen. Det er nødvendigt at have et sted at udfolde sin magt. Og magten kan kun udfoldes, hvis der placeres personer ude i de områder, hvor beslutningerne skal sættes i værk.

Senere overtog de kristne faktisk den praksis fra dem romerske hærs administration at organisere sig i distrikter (stifter), som hver blev administreret af en central opsynsmand (biskop), en organisationsstrategi som eksisterer den dag i dag [SO 186].

Administration omfatter opkrævning af skat, hvervning af soldater, men også et politikorps, der sikrer ro og orden i et samfund under opbygning. Sideløbende med de fysiske tiltag foregår der en stadig opdragelse og undervisning befolkningen i den rette tro. Vi ville med god ret kunne kalde det indoktrinering i dag. Der bygges kirker, klostre og siden skoler, for at børnene kan lære deres katekismus.

Opbygningen af stater i den vestlige verden har været nøje forbundet med kirkens fremmarch. Det kan være svært at erkende i dag, hvor stat og kirke i vores del af verden er adskilte funktioner. I begyndelsen var det kirken og kongemagten, som enten samarbejdede eller var i konflikt med hinanden. Den instans som havde magten, var også den, som stod bag domstolene. Først på et senere tidspunkt blev staten udskilt fra kongemagten, svarende til det efterfølgende kulturelle paradigme.

Forestillingen om Satan eller Djævelen gjorde det muligt at skelne skarpt mellem det gode og det onde, hvor det onde var det strafbare. Det onde kunne også være pesten, der hærgede Europa i 400 år. Hvis det var muligt at finde en syndebuk og lade vedkommende undgælde med livet, gav det for en tid fred i sindet og befolkningen.

Fra kirkens side blev heksebrændinger anvendt som straf mod anderledes tænkende, såkaldte kættere. Bålstraffene blev benyttet fra midt i 1500-tallet til sidst i 1600-tallet, ikke mindst efter reformationens indførelse. Årsagen kan have været, at troen herefter blev et anliggende for menigmand, idet Bibelen blev oversat til nationalsproget. Det havde også konsekvenser på andre af livets områder.

Ligesom Reformationen i 1536 ophøjede ægteskabet som det ”Guds velbehagelige” blev sexualitet praktiseret udenfor ægteskabets rammer på det skarpeste fordømt af kirken som hor og djævelens værk [Lla 95].

Kirken var en kontrollerende myndighed, som ingen kunne undgå, heller ikke ved at flytte til en anden egn.

Ankom et menneske til et sogn, eller rejste det til et andet, måtte skudsmålsbogen forevises og påtegnes af præsten. Af bogen fremgik det, hvornår ejeren sidst havde været til alters, om han havde udstået kirkens disciplin eller på anden måde været i konflikt med myndighederne, om han levede i ægteskab eller ej, hvilket erhverv han havde, og hos hjem han tjente, hvor han havde opholdt sig til forskellig tid, og hvordan han havde opført sig i sine forskellige tjenester [DiD II 95].

Disciplinen og ufriheden ved egen tilværelse var betydelig. Over for hovbønder stod det ridefogeden frit for at anvende

træhest, ophold i hundehullet, prygl og andre former for tugtelser [DiD II 602].

Til at håndtere tyveri og hæleri blev der i København i 1686 etableret en undersøgelsesret, hvis metoder var skrappe:

Først anvendtes tommeskruer og benskruer; hvis det ikke hjalp, fik den sigtede arme og ben bundet tæt sammen og blev rullet med blottet ryg over småsten, og var han stadig uvillig til at gå til bekendelse, blev en snor med 5-6 knuder – en ”rosenkrans” – bundet om hans pande og drejet hårdt til med en lille kæp. Torturen blev kaldt den polske buk [DiD II 293].

Det var en væsentlig del af magtdemonstrationen at idømme straffe og at lade dem eksekvere offentligt, f.eks. på galgebakken uden for byen. Det retslige forløb hemmeligt, uden deltagelse af den tiltalte eller vidner. Det var ikke unormalt, at den tiltalte blev udsat for tortur for at aftvinge en tilståelse. Beviserne blev sammenholdt som et regnestykke – to halve beviser udgjorde tilsammen et bevis - men manglende tilståelse betød, at der ikke kunne idømmes dødsstraf, med mindre man altså undlod torturen. På den måde var forhøret et spil mellem myndigheden og den tiltalte, med bøddelen som mellemmand.

Lidelse, udfordring og sandhed forbindes med hinanden ved torturens praksis. De bearbejder i fællesskab patientens krop… [Målet er at fremkalde] den skyldiges bekendelse. Men det er også en kamp, hvor den ene modstander besejrer den anden, hvorpå sejren på rituel måde ”frembringer” sandheden. Tortur for at fremtvinge en tilståelse har præg både af et forhør og en duel [MF 41].

Efter domsafsigelsen foregik afstraffelsen et sted, hvor alle interesserede kunne overvære forløbet. Forbryderens krop var genstand for straffen, og målet var at afskrække og at vise, hvem der havde magt, og hvad det medførte at træde ved siden af.

Blandt makabre henrettelser bør nævnes radbrækning, hvor skarpretteren løftede og med stor kraft førte et vognhjul mod offeret, så brystkasse, arme og ben blev knust. Herefter blev offeret flettet på hjulet og opholdt sig der, til han døde.

Firedeling foregår ved, at offeret rykkes fra hinanden ved hjælp af fire heste på en åben plads.

Halshugning med økse eller sværd forekom hyppigt, og det var afgørende, at bøddelen ikke fumlede med opgaven.

Endelig bør hængning nævnes, hvor det var en særlig skam bagefter at blive begravet i galgebakken med hovedet skilt fra kroppen.

Gabestokkene, galgerne og skafotterne rejses på offentlige steder eller ved vejkanterne. Det forekommer at de tortureredes lig ligger i dagevis på let synlige steder i nærheden af forbrydelsens åsted. Det er ikke nok, at folk ved, de skal også se med egne øjne [MF 55].

Straffemetoderne havde som det primære formål at fastholde den enevældige kongemagt, eller demonstrere, at der var et hierarki i samfundet, som ingen kunne undslå sig. Magtdemonstrationen var total og legitimeret af kirken, som indtil reformationen troede på, at kirkefædrene efter apostlen Peter var udstyret med en guddommelig beslutningskompetence.

 

Læs videre i besvarelse af prisopgave

 

Litteraturliste (udvalg)

Forfatter

Titel [forkortelse]

Forlag og årstal

Axel Steensberg

Dagligliv i Danmark 1720-1790 [DiD II]

Nyt Nordisk Forlag

Arnold Busck 1971

Jes Bjarup,

Ole Fenger,

Stig Jørgensen

Kilder til europæisk retshistorie [EurR]

Juridisk Bogformidling

Aarhus 1989

Kaj Birket-Smith

Kulturens Veje [KultV]

Politikens Forlag 1966

 

Lovens lange arm [Lla]

Den Jyske Historiker 1983

Johannes Steenstrup

Normannerne [Norm]

Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie 1972

Michel Foucault

Overvågning og straf [MF]

Rhodos 1977

Elaine Pagels

Satans oprindelse [SO]

Hekla 1995